Etický kódex


Základné etické princípy podnikania spoločnosti

Etický kódex podnikania spoločnosti, ako základný dokument deklarujúci profesnú etiku podnikania nás všetkých zaväzuje:
 1. dodržiavať tak literu, ako aj ducha princípov, pravidiel a smerníc platných pre spoločnosť
 2. robiť veci s plným vedomím, jasným rozhodnutím a presvedčením a orientáciou na klienta
 3. pracovať na sebe, vzdelávať sa a posúvať sa vpred
 4. spoločným úsilím viesť spoločnosť k jej rastu a vytvoriť úspešný tím
 5. dosiahnuť strategický cieľ spoločnosti vlastnou podnikateľskou filozofiou, pretavenou do etických princípov podnikania spoločnosti a nie nekalým konkurenčným bojom
 6. podporovať otvorený dialóg a diskusiu
 7. identifikovať vlastné chyby a učiť sa z nich
 8. hrdosti nad tým, čo sme dosiahli a ako sme to dosiahli


Etický kódex obchodného zástupcu

Vzťah k akcionárom
 1. Každý obchodný zástupca je reprezentantom našej spoločnosti
 2. Dodržiava a osobne vplýva na obhajovanie hodnôt spoločnosti
 3. Preberá zodpovednosť za zabezpečenie osobných cieľov a tým aj očakávaných cieľov spoločnosti
 4. Manažéra tímu vníma ako reprezentanta záujmov akcionárov spoločnosti
 5. Je osobne presvedčený o účelnosti, oprávnenosti a legitimite uvedených záujmov
Vzťah ku klientom
 1. Obchodný zástupca si musí byť vždy vedomý, že príjmy a podnikateľské úspechy spoločnosti sú dosahované vďaka záujmu klientov o spoločnosťou ponúkané produkty ako aj jeho osobnou angažovanosťou pri ich predaji
 2. Preto dbá o pravidelnú analýzu potrieb, prianí a požiadaviek potenciálnych klientov a vychádza im v ústrety kvalitou služieb pri ponúkaní produktov
 3. V súvislosti s tým musí podporovať úsilie o trvalú inováciu ponúkaných produktov i spôsobu ich distribúcie prostredníctvom komunikácie so svojim manažérom
 4. Musí dokázať správne a neskreslene informovať klientov o ponúkaných produktoch našej spoločnosti a presvedčiť ich o výhodách oproti konkurenčným produktom
 5. Pri jednaní s klientmi nesmie podľahnúť možnosti získať na ich úkor krátkodobý prospech, ktorý by v dlhodobom časovom horizonte vytvoril nepriaznivý obraz o podnikateľskej dôveryhodnosti spoločnosti
 6. Pri súťaži s konkurentmi o priazeň klientov sa nikdy neuchýli k praktikám nekalej súťaže (aj keby ponúkali značné výhody) a nebude poskytovať klientom nesprávne či zavádzajúce informácie
 7. Pri snahe získať klienta sa obchodný zástupca nikdy neuchýli k podplácaniu subjektov a sám nikdy nevzbudí dojem, že jeho postoj by bolo možné ovplyvniť úplatkom
Vzťah k širšiemu spoločenskému okoliu
 1. Manažér rešpektuje skutočnosť, že naša spoločnosť ako podnikateľský subjekt je okrem ekonomických cieľov tiež nositeľom určitého spoločenského poslania
 2. Preto sa usiluje o budovanie goodwillu spoločnosti, o vytvorenie priateľských partnerských vzťahov s predstaviteľmi regionálnej správy a ostatných verejno-právnych inštitúcií
 3. Rešpektuje zásadu, že styk s médiami zabezpečujú len štatutári spoločnosti

  Etický kódex manažéra

  Vzťah k akcionárom
  1. Každý manažér je reprezentantom záujmov vlastníkov našej spoločnosti
  2. Preberá zodpovednosť za svojich obchodných zástupcov pri realizácii vytýčenej stratégie a za zabezpečenie očakávaných cieľov spoločnosti
  3. Svojím manažérskym úsilím prispieva k naplneniu cieľov vytýčenej stratégie firmy, ktorou sa vo svojom konaní musí s dôslednou profesionalitou riadiť
  4. Voči obchodným zástupcom spoločnosti je manažér reprezentantom záujmov akcionárov spoločnosti
  5. Je osobne presvedčený o účelnosti, oprávnenosti a legitimite uvedených záujmov
  Vzťah ku klientom
  1. Manažér si musí byť vždy vedomý, že príjmy a podnikateľské úspechy spoločnosti sú dosahované vďaka záujmu klientov o firmou ponúkané produkty, ako aj jeho osobnou angažovanosťou pri ich predaji a jeho manažérskymi schopnosťami tvoriť a riadiť tím
  2. Preto dbá o pravidelnú analýzu potrieb, prianí a požiadaviek potenciálnych klientov a vychádza im v ústrety kvalitou ponúkaných produktov
  3. Musí vedieť reagovať nielen na súčasné klientske požiadavky, ale tiež odhadnúť vývoj klientskeho dopytu a podľa toho sa riadiť vo svojej práci
  4. V súvislosti s tým musí podporovať úsilie tímu o trvalú inováciu ponúkaných produktov i spôsobu ich distribúcie
  5. Musí dokázať správne a neskreslene informovať klientov o ponúkaných produktoch našej spoločnosti a presvedčiť ich o výhodách oproti konkurenčným produktom
  6. Pri jednaní s klientmi a obchodnými partnermi nesmie podľahnúť možnosti získať na ich úkor krátkodobý prospech, ktorý by v dlhodobom časovom horizonte vytvoril nepriaznivý obraz o podnikateľskej dôveryhodnosti spoločnosti
  7. Pri súťaži s konkurentmi o priazeň klientov sa nikdy neuchýli k praktikám nekalej súťaže (aj keby ponúkali značné výhody) a nebude poskytovať klientom nesprávne či zavádzajúce informácie
  8. Pri presadzovaní podnikateľských záujmov firmy a v snahe získať klienta sa manažér nikdy neuchýli k podplácaniu subjektov a sám nikdy nevzbudí dojem, že jeho postoj by bolo možné ovplyvniť úplatkom
   Vzťah k širšiemu spoločenskému okoliu
   1. Manažér rešpektuje skutočnosť, že naša spoločnosť ako podnikateľský subjekt je okrem ekonomických cieľov tiež nositeľom určitého spoločenského poslania
   2. Preto sa usiluje o budovanie goodwillu spoločnosti, o vytvorenie priateľských partnerských vzťahov s predstaviteľmi regionálnej správy a ostatných verejno-právnych inštitúcií
   3. Rešpektuje zásadu, že styk s médiami zabezpečujú len štatutári spoločnosti
   Hodnotová orientácia manažéra
   1. Manažér uplatňuje svoj osobný vplyv predovšetkým prostredníctvom svojej odbornosti, manažérskych schopností, príkladného pracovného úsilia a dôsledného obhajovania takých hodnôt spoločnosti
   2. Pri svojej riadiacej práci sa usiluje o uplatnenie autority spojenej s jeho postavením v spoločnosti v prospech dosiahnutia stanovených strategických cieľov
   3. Neprijateľným je zneužívanie vlastnej mocenskej pozície
   4. Osobná angažovanosť je prirodzenou vlastnosťou správania sa pri udržiavaní a rozvoji priateľských a kolegiálnych vzťahov s ostatnými manažérmi spoločnosti
   5. Je aktívny a nápomocný pri snahe obchodných zástupcov tímu v ich kariérnom raste a pri posudzovaní ich progresívnych námetov a návrhov. Cieľom je dosiahnutie podnikateľských úspechov spoločnosti
   6. Stresové situácie dokáže riešiť spôsobom, ktorý negatívne neovplyvní prostredie tvorivej spolupráce v ním vedenom tíme
   7. Pre stratégiu spoločnosti dokáže získavať nových obchodných zástupcov a vytvoriť priestor pre ich uplatnenie v tíme ako aj ich tvorivých podnetov
   Vzťah k svojmu tímu
   1. Manažér si je vedomý, že jeho pracovné úspechy a výkonnosť sú hodnotené podľa pracovných výsledkov dosahovaných pracovným tímom, ktorý riadi
   2. Dokáže vhodne delegovať zodpovednosť a vlastné právomoci na členov ním riadeného tímu
   3. Pri odmeňovaní členov ním vedeného tímu dôsledne dohliada na dodržiavanie smerníc pre odmeňovanie, prípadné nezrovnalosti komunikuje s predstavenstvom spoločnosti
   4. Pri potrebnej kritike výkonu pracovných činností svojho tímu je vždy celkom konkrétny a svoje pripomienky im povie vždy priamo
   5. Usiluje sa o zvyšovanie odbornej kvalifikácie a pracovných skúseností členov tímu
   6. V potrebnej miere informuje členov tímu o situácii, o pripravovaných zmenách v spoločnosti i o názoroch predstavenstva na pracovnú výkonnosť jeho tímu, ale tiež aj o ohlasoch medzi klientmi a širšou verejnosťou
   7. Dokáže správne stanoviť ciele pracovného úsilia svojho tímu a motivovať všetkých jeho členov k ich dosiahnutiu
   8. Vystupuje ako nestranný rozhodca, prípadne ako vyjednávateľ pri riešení konfliktov (sporov) medzi členmi tímu. Tieto konflikty dokáže rozhodne vyriešiť

    Všeobecné ustanovenia

    Tento kódex je profesionálnym záväzkom, ktorým každý zmluvný partner našej spoločnosti upravuje svoju profesionalitu. V zmysle tohto kódexu musí každý zmluvný partner pri plnení zmluvných povinností dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, ale aj spoločensky uznávané etické a sociálne zásady správania, ktoré sú formulované v Etickom kódexe podnikania spoločnosti. Etický kódex podnikania spoločnosti tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a zmluvným partnerom.